Privacybeleid

GV Nunspeet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GV Nunspeet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als GV Nunspeet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de leden worden door GV Nunspeet verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– administratieve doeleinde;

– communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) gebruikt GV Nunspeet de gegevens die u invult op het inschrijfformulier: Roepnaam, voorletter(s), achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (+evt. mobielnummer), e-mailadres, geslacht, geboortedatum, rekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door GV Nunspeet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat u lid bent van de vereniging. Het inschrijfformulier wordt 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap vernietigd.

Foto’s die tijdens activiteiten van de gymvereniging worden gemaakt, zullen alleen gebruikt worden voor promotie van de club (website/media). Hiervoor wordt vooraf toestemming gevraagd aan de leden via een toestemmingsverklaring.

Elk lid krijgt de nieuwsbrief, indien u die niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via secretarisgvnunspeet@gmail.nl.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, namelijk:

– alle personen die namens GV Nunspeet van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

– we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien wij uw persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klacht

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via gvn.leden@gmail.com.